Logo_cztery

Projekty Unijne

Informujemy, że w dniu 06 września 2019 r. MERITUM IT POLSKA Sp. z o. o. zawarła umowę ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu pt.:

"Realizacja prac badawczo - rozwojowych w celu opracowania innowacji produktowej

w postaci platformy on-line dla branży poligraficznej wraz z komercjalizacją uzyskanych wyników"

Termin realizacji projektu: od 01.06.2019 r. do 31.07.2022 r.

Wartość projektu: 416 410,00 PLN Wkład Funduszy Europejskich: 307 840,00 PLN

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 i współfinansowany przez Unię Europejską.

Przedmiotem projektu jest opracowanie i wdrożenie do działalności gospodarczej Spółki MERITUM IT POLSKA własnych wyników prac B+R poprzez komercjalizację na rynku usług poligraficznych innowacyjnej platformy internetowej. Uzyskane rezultaty projektu będą dedykowane wsparciu realizacji zamówień na drukowanie różnego typu zleceń głównie zamawianych z zagranicy. Skala projektu obejmuje wdrożenie innowacji produktowej nieznanej i niestosowanej dotychczas oraz innowacji organizacyjnej polegającej na opracowaniu nowego modelu biznesowego prowadzonej działalności oraz zmiany procesu sprzedaży usług.

Cele projektu dotyczą realizacji kluczowych aspektów zaplanowanych prac B+R polegających na kompleksowym opracowaniu w pełni funkcjonalnej platformy internetowej, cechującej się optymalizacją w zakresie pozyskiwania zleceń i ich łączenia, co przełoży się na zwiększenie rentowności i konkurencyjności klientów i Partnerów platformy.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zatrudnienie 2 pracowników badawczych: Inżyniera oprogramowania oraz Full Stack Developera, zakup i wynajem aparatury badawczej, pozyskanie specjalistycznego doradztwa bezpośrednio związanego z realizacją projektu na etapie badań przemysłowych oraz zakup serwera i oprogramowania umożliwiającego komercjalizację uzyskanych wyników prac B+R z uwzględnieniem praktycznego zastosowania zaplanowanej innowacji organizacyjnej.

Efekty projektu: Bezpośrednim rezultatem będzie samodzielne zrealizowanie projektu badawczego, który został ukierunkowany na stworzenie nowych algorytmów i opracowanie nowatorskiego rozwiązania informatycznego w celu pozyskiwania całych pakietów zleceń poligraficznych z rynku zagranicznego przez polskie drukarnie. Realizując komponent wdrożeniowy rezultatem projektu będzie komercjalizacja wyników prac B+R do działalności Spółki oraz dywersyfikacja prowadzonej działalności w wyniku wprowadzenia na rynek innowacji produktowej. W tym zakresie Spółka zyska przewagę konkurencyjną na rynku krajowym i międzynarodowym, zwiększy sprzedaż oraz zyska innowacyjny potencjał na rynku usług poligraficznych.